Maak uw keuze Opdrachtgever ZZP'er
Peters Bouwservice
Peters Bouwservice B.V.
Deijnschestraat 6
6645 KC Winssen

Tel. 0487-523816
Fax 0487-523845
info@petersbouwservice.nl

Algemene leveringsvoorwaarden

Peters Bouw Service B.V., gevestigd te Winssen

Artikel 1.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Peters Bouw Service B.V., hierna te noemen: 'Peters' of 'gebruiker', en een opdrachtgever en/of ZZP-er, waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever en/of ZZP-er wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. In geval van strijd tussen de onderhavige voorwaarden en voorwaarden van derden, zullen bij uitsluiting de voorwaarden van gebruiker van kracht zijn.

Artikel 2.

 1. Alle offertes en aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. In dat laatste geval is gebruiker ook niet aan de aanvaarding gebonden, indien deze (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
 2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten en eventueel meer- of minderwerk, tenzij anders aangegeven.
 3. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3.

 1. Indien een opdrachtgever wijzigingen in de opdrachten wenst aan te brengen, zal gebruiker gerechtigd zijn wijzigingen in de prijs aan te brengen.
 2. Indien gebruiker met een opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een wettelijke verplichting of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 3. Indien de prijsverhoging anders dan als gevolg van een wijziging van de opdracht meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij gebruiker dan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijs uit te voeren of bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden

Artikel 4.

 1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Indien enige wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens gebruiker gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van gebruiker, daardoor direct of indirect ontstaan. In dat geval zal de winstderving van gebruiker worden gefixeerd op 10 procent van de totale contractsom, onverminderd het recht van gebruiker om aanvullende schade te bewijzen en te vorderen.

Artikel 5.

 1. Gebruiker voert zijn werkzaamheden uitsluitend uit door het inzetten van ZZP-ers.
 2. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 6.

 1. Gebruiker is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten op grond van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil van gebruiker ten gevolge waarvan de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet kan worden verlangd van gebruiker, waaronder in elk geval begrepen oorlog, revolutie, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werknemersuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of storing in het bedrijf of in het bedrijf van een of meer van haar leveranciers of andere contractanten, vertraagde levering van materialen, grond- en hulpstoffen of onderdelen, overstroming, storm, windhoos, hagel, regen,mist, vorst, sneeuwval, ijzel, verkeersstoringen, storing in de aanvoer van energie en/of overheidsmaatregelen.
 3. De opdrachtgever kan zich jegens gebruiker niet beroepen op overmacht in geval van transportmoeilijkheden, brand en/of storingen in het bedrijf van de opdrachtgever of in dat van een of meer van haar leveranciers of andere contractanten, vertraagde levering van materialen, grond- en hulpstoffen of onderdelen, overstroming, weersomstandigheden, verkeersstoringen, storing in de aanvoer van energie en/of overheidsmaatregelen. Bij vertraging van de werkzaamheden ten gevolge van weersomstandigheden blijft de opdrachtgever ten volle aansprakelijk voor het volledig overeengekomen bedrag.

Artikel 7.

 1. Ten aanzien van de bedongen werkzaamheden is de opdrachtgever verantwoordelijk voor een goed verloop van de werkzaamheden. Hierbij zal, tenzij anders is overeengekomen, de opdrachtgever zorg dragen voor het ter beschikking stellen van de juiste materialen en gereedschappen voor de zzp-ers. Tevens is de opdrachtgever aansprakelijk voor de voortgang van de projecten en draagt de opdrachtgever er zorg voor dat de zzp-ers en Peters bij de werkzaamheden geen hinder zullen ondervinden van gedragingen van andere contractanten of derden.
 2. De opdrachtgever is gehouden alle gestelde bepalingen voor de bouw na te leven, met name voor wat betreft de werkomstandigheden, veiligheid en werktijden.
 3. Wanneer de opdrachtgever van mening is dat het door een bepaalde zzp-er geleverde werk niet naar behoren verricht is en dit naar redelijkheid beoordeeld is, kan de opdrachtgever de overeenkomst met betrekking tot de betreffende zzp-er opzeggen. Dit dient uiterlijk op de vijfde gewerkte dag te geschieden. Voorafgaand aan de opzegging dient de opdrachtgever het voornemen tot opzegging van de overeenkomst gemotiveerd mede te delen aan Peters. De opdrachtgever is in geval van opzegging van de overeenkomst van een zzp-er gehouden het overeengekomen tarief over de gewerkte dagen te betalen.
 4. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen indien de werkomstandigheden naar het oordeel van gebruiker onvoldoende zijn om een goede voortgang van het werk te garanderen of de opdrachtgever een van zijn uit de overeenkomst of deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet nakomt. Indien gebruiker niet in staat is voldoende ZZP-ers te leveren, is opdrachtgever uitsluitend gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen, zonder verdere vorderingen.
 5. Gebruiker bepaalt welke ZZP-ers de werkzaamheden uitvoeren. Deze kunnen te allen tijde door andere ZZP-ers vervangen worden.
 6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de opdrachtgever een opzegtermijn van vijf werkdagen in acht te nemen, waarbij uitsluitend tegen de laatste dag van een werkweek opgezegd kan worden en kan bij een opzegging door de opdrachtgever alleen per ploeg opgezegd worden.

Artikel 8.

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de opdrachtgever een deel van de factuur betwist, zal hij het onbetwiste deel van de factuur op de overeenkomen wijze voldoen.
 5. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 6. Gebruiker kan ongeacht enig andersluidend beding meer- en minderwerk afzonderlijk in rekening brengen, dan wel verrekenen. Zulks zal kunnen geschieden bij afzonderlijke factuur.

Artikel 9.

 1. In gevallen dat de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel beslag ten laste van de opdrachtgever wordt gelegd door derden, is gebruiker gerechtigd met onmiddellijke ingang de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.
 2. De opdrachtgever is in dat geval verplicht aan gebruiker de door haar te lijden schade te vergoeden.

Artikel 10.

 1. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan gebruiker toerekenbaar is. Indien gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 11.

 1. Mondelinge toezeggingen en nadere afspraken binden gebruiker niet, behoudens indien en voor zover deze door gebruiker schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 12.

 1. Wanneer de opdrachtgever van mening is dat de verrichte werkzaamheden niet naar behoren verricht zijn, dient de opdrachtgever dit zoveel mogelijk gespecificeerd, uiterlijk tweemaal 24 uur nadat hij dit redelijkerwijs had kunnen opmerken, schriftelijk te melden aan Peters, met vermelding van de herstelmogelijkheden. In voorkomende gevallen is de opdrachtgever verplicht Peters in de gelegenheid te stellen eventuele tekortkomingen aan het werk voor rekening van Peters te herstellen. De verplichting tot betaling van de opdrachtgever blijft ook in dat geval bestaan. Indien de niet naar behoren verrichte werkzaamheden net of niet binnen een redelijke termijn hersteld worden, kunnen de reële kosten als gevolg hiervan verrekend worden met het bedrag dat de opdrachtgever nog verschuldigd is.
 2. Wanneer de opdrachtgever het niet eens is met de door Peters Bouwservice verstuurde facturen dient hij dit uiterlijk één week na ontvangst van de betreffende factuur gemotiveerd en schriftelijk te melden. In de motivatie moet ten minste opgenomen zijn waarom de opdrachtgever het oneens is met de betreffende factuur en welk bedrag en welk bedrag volgens de opdrachtgever gefactureerd had moeten worden.
 3. Wanneer de opdrachtgever zich niet houdt aan de in dit artikel bedongen gedragslijn, worden de niettemin gedane meldingen door de opdrachtgever niet in behandeling genomen. In voorkomende gevallen heeft dit geen invloed op de hoogte van de op dat moment, over en weer, openstaande bedragen.

Artikel 13.

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan een voor een werk van de opdrachtgever door peters geplaatste zzp-er in loondienst te nemen, dan wel op een andere wijze contractueel te binden, gedurende de looptijd van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn alsook gedurende drie maanden na de rechtsgeldige beëindiging daarvan.
 2. Op overtreding van de bepaling sub 13.1 staat een boete van € 15.000,--.

Artikel 14.

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in het arrondissement van vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15.

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met gebruiker.